Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει τη διαρκή διεκδίκηση πόρων για την ανά-πτυξη του νησιού έστειλε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την 3η συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος «Κρήτη 2021 – 2027», που πραγματοποιείται στο Κολυμπάρι Χανίων (ξενοδοχείο Avra Imperila Hotel).

«Φιλοδοξούμε να ολοκληρωθούν απαραίτητα έργα για την ανάπτυξη της Κρήτης από το περιφερειακό πρόγραμμα, αλλά παράλληλα διεκδικούμε πόρους από τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων, το ταμείο ανάκαμψης και κάθε πηγή χρηματοδότησης», δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ στην εισαγωγική του ομιλία της συνεδρίασης υ-πογράμμισε πως οι Περιφέρειες οφείλουν να συνεχίσουν την διεκδίκηση πόρων από την Ε.Ε.

«Μέσα από την συνεργασία και τη συνέργεια με όλους τους φορείς έκλεισε η προηγού-μενη προγραμματική περίοδος και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δήμους και τους δημάρχους της Κρήτης που με τη συνεργασία που είχαμε φέραμε μαζί ένα εξαίρετο α-ποτέλεσμα, καθώς και τη Διαχειριστική Αρχή αφού δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από την προηγούμενη περίοδο. Φιλοδοξούμε να πάμε ακόμα καλύτερα σε αυτή την περίοδο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Για το τρέχον περιφερειακό πρόγραμμα 2021-2027, την ωρίμανση και την πορεία του σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αναφέρθηκε η Διευθύντρια της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη.

Σημείωσε πως τα 564 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έρθουν στην Κρήτη θα χρηματοδοτήσουν σημαντικές δράσεις που έχουν να κάνουν με την αντιμε-τώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, θα στηρίξουν δράσεις θέματα κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, βελτίωσης της ποιότη-τας ζωής των κατοίκων, καθώς και έργα σημαντικά για τη διαχείριση του περιβάλλο-ντος και συνολικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κρήτης και συμμετέχουν εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων, της Κομισιόν και Ειδικών Υπηρεσιών Προγραμμάτων, εκ-πρόσωποι παραγωγικών φορέων, Κρατικών Υπηρεσιών, της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης.

Στην Ημερήσια Διάταξη συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν την πρό-οδο του προηγούμενου και του τρέχοντος προγράμματος, την πρόοδο των Ολοκληρω-μένων Χωρικών Επενδύσεων, την ενημέρωση για τον προγραμματισμό των προσκλή-σεων, έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων κ.α.