Η δικηγορική εταιρεία «Μιχελής – Στρογγυλάκη – Reinhardt», MStR LAW FIRM, πιστοποιήθηκε από την EUROCERT, μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς εφαρμογής του συνόλου των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001.

Η υιοθέτηση των διαδικασιών με βάση το ανωτέρω Διεθνές Πρότυπο από την MStR LAW FIRM, καθώς και η πιστοποίησή της, αποτελούν μία πρωτοποριακή επιλογή και πρωτοβουλία της, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός παρόμοιων περιπτώσεων, που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται προστιθέμενη αξία, αφενός για την MStR LAW FIRM (www.mstr-law.gr), μέσω της τήρησης συγκεκριμένων και καταγεγραμμένων διαδικασιών κατά την παροχή των νομικών υπηρεσιών και αφετέρου για τους πελάτες της, μέσω της λειτουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Το χαρακτήρα της MStR LAW FIRM συνθέτουν και διαμορφώνουν, η εμπειρία, ο δυναμισμός και ο επαγγελματισμός των δικηγόρων της, καθώς και οι αξίες και οι βαθιές επιστημονικές γνώσεις των συνεργατών της, σε συνδυασμό με την αμεσότητα, τη διαφάνεια και την συνέπεια στην παροχή των υπηρεσιών.

Οι τομείς των νομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας καλύπτουν, το Αστικό Δίκαιο, την Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία, το Εμπορικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ενέργειας, τα Ακίνητα, τις Συμβάσεις, το Δημόσιο Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο και το Εργατικό Δίκαιο – Δίκαιο Απασχόλησης.