Η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά απέκτησε τη δική της εταιρεία στον τομέα του χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Πρόκειται για την PKA Controllers & Consultants, η διοίκηση της οποίας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Sτην PKA Controllers & Consultants έχουμε την άποψη ότι είναι καλύτερη η πρόληψη από την αντίδραση και για να επιτευχθεί αυτό στον επιχειρηματικό κόσμο είναι απαραίτητη η σύνταξη ενός αναλυτικού προϋπολογισμού, η συνεχής παρακολούθησή του και η ανάλυση αποκλίσεων μεταξύ πραγματικών και προϋπολογιστικών δεδομένων. Έτσι, η λήψη σημαντικών στρατηγικών ή τακτικών διοικητικών αποφάσεων γίνεται ευκολότερη και αποτελεσματικότερη».

Η πληρότητα και η μέση τιμή δωματίου απασχολούν συνήθως τη διοίκηση ενός ξενοδοχείου. Υπάρχει όμως και μια πληθώρα ερωτημάτων, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Ποιο ήταν το περιθώριο κέρδους των δωματίων; Ποιο των επισιτιστικών τμημάτων; Τι ποσοστό των εξόδων αντιπροσωπεύουν τα έξοδα συντήρησης; Πώς ήταν τα έσοδα/έξοδα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά; Πως ήταν σε σχέση με τον προϋπολογισμό; Πόση ήταν η μεταβολή της αποδοτικότητας των παγίων του ξενοδοχείου τα τελευταία τρία χρόνια; Ποια είναι η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής μου;

Η νέα εφαρμογή της PKA Controllers & Consultants, δίνει απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Λογαριασμών για Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, όπως ισχύει διεθνώς (Uniform System of Account for the Lodging Industry – USALI) και έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διεθνώς, ανεξαρτήτου μεγέθους ή κατηγοριοποίησης.

Τα ξενοδοχεία απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως:

– Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τη σύνταξη προϋπολογισμού και πολύπλοκων αναφορών
– Εύκολη δημιουργία πρόγνωσης για αναθεώρηση του προϋπολογισμού εντός του έτους
– Πλήρης έλεγχος του κόστους λειτουργίας ανά λειτουργικό τμήμα του ξενοδοχείου και μείωση αυτών μέσω συνεχούς παρακολούθησης του προϋπολογισμού
– Απλοποιημένη εισαγωγή ισοζυγίου λογιστικής για την έγκαιρη ενημέρωση των πραγματικών αποτελεσμάτων
– Πλήρως εξατομικευμένες αναφορές
– Προστασία εναντίον απρόβλεπτων εξόδων και έλλειψης ρευστότητας με πρόβλεψη δημιουργίας  αποθεματικών
– Εκ των προτέρων προγραμματισμός χρήσης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και έγκαιρη ενημέρωση πιθανών οικονομικών προβλημάτων για λήψη προληπτικών μέτρων
– Εσωτερική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης (Βασιλεία ΙΙ) και καθορισμός αποφάσεων όρων δανεισμού
– Υπολογισμός νεκρού σημείου για τη βελτίωση της τιμολογιακής πολιτικής κάθε κέντρου εσόδου (δωμάτια, F&B, Spa, κ.λπ.)
– Εστίαση σε οικονομικά μετρήσιμους στόχους
– Ελαχιστοποίηση απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής
– Διασφάλιση συμμόρφωσης με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα USALI.

Ανδρέας Αλειφέρης