Η ΕΑΕΕ κατέθεσε τις προτάσεις της στο σχέδιο νόμου που αφορά στην ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται: “Σε συνέχεια της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές ρυθμίσεις για την ασφαλιστική αγορά και την εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή στη χώρα μας του πανευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου [Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 – Motor Insurance Directive] για την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) έχοντας άμεσο ενδιαφέρον αλλά και τεχνογνωσία στα θέματα που άπτονται της ασφάλισης αυτοκινήτου κατέθεσε τις προτάσεις της στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιδιώκοντας να συμβάλλει εποικοδομητικά στην υιοθέτηση ενός σαφούς, λειτουργικού και παράλληλα εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσμικού πλαισίου.

Οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΕ, Δημήτρης Ζορμπάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ και Γιώργος Βαλαής, Γενικός Διευθυντής του Επικουρικού Κεφαλαίου και μέλος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ, τοποθετήθηκαν στη συζήτηση του εν λόγω νομοσχεδίου ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων στις 17.6, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου και οι οποίες προβληματίζουν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν:

1. Στον τρόπο καθορισμού των εισφορών που καταβάλλονται υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων (άρθρο 14 σχεδίου νόμου), καθώς η προτεινόμενη διάταξη συνεπάγεται την αδικαιολόγητη στέρηση πόρων από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

2. Στην πρόβλεψη αναδρομικής ισχύος της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων για περιπτώσεις αφερεγγυότητας ασφαλιστικών επιχειρήσεων (άρθρο 67 σχεδίου νόμου) χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, με αποτέλεσμα την πρόκληση ανασφάλειας και εν δυνάμει σημαντικής επιβάρυνσης στο Ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο, όταν οι σχετικές ρυθμίσεις της υπό ενσωμάτωση Οδηγίας MID τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 23/12/2023.

Με τις εν λόγω επισημάνσεις η ΕΑΕΕ επιθυμεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων στη χώρα μας.”