Σύνταξη: tourismtoday.gr

Την υπαγωγή της ταξινόμησης των δικύκλων έως 50 κυβικών εκατοστών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών -που έως σήμερα είναι στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα στη Διεύθυνση Τροχαίας- αιτήθηκε επισήμως ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ).

Με την επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Καραμανλή, και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Πιερρακάκη, ο ΣΕΜΕ επισήμανε “πως η παρούσα διαδικασία ενέχει πολλές στρεβλώσεις, όπως έχουν ήδη επισημανθεί σε σχετική του επικοινωνία με την Τροχαία.

Μάλιστα, υπενθυμίζεται πως για την ταξινόμηση ενός νέου δικύκλου αυτής της κατηγορίας, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αγοραστή – κατόχου καθώς και του πωλητή, σε Τμήμα Τροχαίας μαζί με το μη ταξινομημένο όχημα (μεταφορά του στο οικείο Τμήμα με ευθύνη των παραπάνω), ώστε να ελεγχθεί το όχημα από αστυνομικό όργανο και να δηλωθεί ο αριθμός πλαισίου.

Πέραν τούτου, για την διεκπεραίωση της αίτησης απαιτούνται όπως ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 2513/2/218-ιδ – ΦΕΚ 1917/Β/31-8-2011, έγγραφα όπως: Πιστοποιητικό τελωνείου, θεωρημένο, Υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα ότι το νέο όχημα είναι πανομοιότυπο με αυτό της έγκρισης τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, Αντίγραφο έγκρισης τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Τιμολόγιο αγοράς, Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3 Ευρώ και ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ (e-παράβολο), το ΑΦΜ αγοραστή, Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία (CoC) και τέλος, Αποδεικτικό κατοικίας.

Η άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ισχύει για το ημερολογιακό έτος, εντός του οποίου εκδίδεται και αυτή πρέπει να ανανεώνεται από τον ιδιοκτήτη μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.

Ο ΣΕΜΕ λοιπόν, κρίνει αναγκαία την υπαγωγή της διαδικασίας αδειοδότησης των μοτοποδηλάτων (50cc) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τους παρακάτω πολύ σημαντικούς λόγους:

  • Πρώτον, μπορεί να πραγματοποιείται πληρέστερη παρακολούθηση και απεικόνιση των ταξινομήσεων των μοτοποδηλάτων από το έμπειρο προσωπικό και τα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου.
  • Δεύτερον, το ισχύον σύστημα δεν προσφέρει δυνατότητα ιχνηλασιμότητας των οχημάτων από τις Αρχές, μέσω του μοναδικού αλφαριθμητικού κωδικού (VIN), στις περιπτώσεις που οι εταιρείες ανακοινώσουν υποχρεωτικές ανακλήσεις. Αυτό ενέχει σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας για τους αναβάτες, αλλά και για τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου, αφού οι χρήστες δεν θα μπορέσουν να ειδοποιηθούν εγκαίρως, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο.
  • Τρίτον, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών δικύκλων που κατά βάσει ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία, εκτός του ότι απασχολεί ανθρωπίνους πόρους της Τροχαίας σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, οξύνει το πρόβλημα της ελλιπούς παρακολούθησης και εποπτείας της αγοράς,και στερεί από τις εισαγωγικές εταιρείες την δυνατότητα ενός ορθού σχεδιασμού των εμπορικών πολιτικών τους.
  • Τέταρτον, μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντική ζημία από την μη ορθή καταγραφή ταξινόμησης ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων και τη μη ορθή διαδικασία ανακύκλωσης των μπαταριών που φέρουν.
    Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την ανεξέλεγκτη απόθεση των μπαταριών τους είναι επικίνδυνο, καθώς και ασύμφορη η εκ των υστέρων συγκομιδή τους,ιδιαίτερα εάν χαρακτηριστούν criticallydamaged.
  • Πέμπτον, επειδή η ασφάλεια της ζωής των πολιτών και των περιουσιών τους αποτελεί ύψιστο καθήκον της πολιτείας, τονίζεται πως τα ανασφάλιστα οχήματα αποτελούν κίνδυνο και θα πρέπει να εξαλειφθούν. Σημειώνουμε, πως σύμφωνα και με δημοσιεύματα, υπάρχουν χιλιάδες οχήματα τα οποία δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές τους και πιθανόν εξακολουθούν να κυκλοφορούν. Η ανάληψη της διαδικασίας ταξινόμησης των μοτοποδηλάτων από το ΥΜΕ θα επεκτείνει αυτόματα τη δυνατότητα παρακολούθησης αυτών των ανασφάλιστων οχημάτων.
  • Έκτον, η υπάρχουσα διαδικασία προκαλεί αδικαιολόγητη γραφειοκρατική επιβάρυνση τόσο στην Τροχαία όσο και στις εισαγωγικές εταιρίες μοτοποδηλάτων, οι οποίες πρέπει να φροντίσουν για τη μεταφορά του μοτοποδηλάτου προς πώληση στο τμήμα της Τροχαίας καθώς και για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης για κάθε μοτοποδήλατο από το διευθύνοντα σύμβουλό τους.

Καθώς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατέχει πλήρως την τεχνογνωσία ταξινόμησης οχημάτων και οι υπηρεσίες του είναι έτοιμες να αναλάβουν το παραπάνω έργο, είμαστε βέβαιοι πως η πρόταση μας για την εφαρμογή κοινής πολιτικής για όλα τα δίκυκλα θα βρει σύμφωνη την Ελληνική Κυβέρνηση.

Η θέσπιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου τοποθετώντας την περιγραφόμενη υπηρεσία στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο θα προσέδιδε επιπλέον ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους, θα αναβάθμιζε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της χώρας θα αποκαθιστούσε μία στρέβλωση η οποία στερεί ανθρώπινους πόρους από την Τροχαία, θα μείωνε την γραφειοκρατία και θα μας παρείχε ποιοτικότερα στατιστικά, καθώς και την ιχνηλάτηση του καταναλωτή για τις περιπτώσεις των ανακλήσεων ιδιαίτερα όταν έχει συντελεστεί μεταβίβαση του μοτοποδηλάτου.”