Ποσοστό 65% των ξενοδόχων θεωρεί ότι ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους το 2023 ενώ μόνο το 35% θεώρησε ότι υστερούν σε επιδόσεις. Αυτό υπογραμμίζει τον άνισο αντίκτυπο των παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών, με ορισμένες περιοχές και κατηγορίες ξενοδοχείων να κάνουν “ελιγμούς” πιο επιδέξια από άλλες, όπως προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της Hotstats για την κατάσταση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Παράλληλα, οι περισσότεροι ερωτηθέντες αναμένουν υψηλότερα ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη από ό,τι το 2023. Εκτός από το κόστος εργασίας, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (55%) πιστεύουν ότι το 2024 θα σημειωθεί αύξηση μόνο 1-4,9% στις γενικές δαπάνες.

  • Μόνο το 38% των ξενοδόχων περιμένει ότι το κόστος θα αυξηθεί κατά 5-9,9%.
  • Μόλις το 7% των ερωτηθέντων, πιστεύουν ότι το κόστος θα αυξηθεί πάνω από 10%.

Πιθανές προκλήσεις για το 2024

Για το τρέχον έτος επισημάνθηκαν αρκετές πιθανές προκλήσεις που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν την πορεία του κλάδου. Βασικά μεταξύ αυτών είναι το κόστος εργασίας και οι ελλείψεις προσωπικού, το κόστος κοινής ωφέλειας, ο πληθωρισμός, οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και το διαφαινόμενο ζήτημα της υπερπροσφοράς δωματίων σε ορισμένες αγορές.

Επιπλέον, το κόστος που σχετίζεται με τις τεχνολογικές ενημερώσεις και τη γεωπολιτική αστάθεια αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργική δυναμική και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας για το συναίσθημα 2023-24 υπογραμμίζουν τη σημασία της προσαρμογής και της καινοτομίας που θα είναι ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα ενός ταχέως μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου.