Σύνταξη: tourismtoday.gr

Η ψευδής διαφήμιση για ταξίδια και ξενοδοχεία φιλικά προς το περιβάλλον ή greenwashing σύντομα θα ανήκει στο παρελθόν.

Ως απάντηση στο αυξανόμενο ενδιαφέρον ταξιδιωτών για τον οικολογικό τουρισμό, ορισμένες τουριστικές εταιρείες έχουν επιδοθεί σε «πράσινο πλύσιμο», υπερβάλλοντας ή παραπλανώντας τις περιβαλλοντικές προσπάθειες τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μέτρα κατά του φαινομένου. Ξεκίνησε τη θέσπιση κοινών κριτηρίων, που θα παρέχουν στους καταναλωτές μεγαλύτερη σαφήνεια και συνεπώς θα καταπολεμήσουν το πράσινο πλύσιμο.
Συμφώνησε σε μια Οδηγία κατά του greenwashing θέτοντας κοινά πρότυπα για τις «πράσινες» διεκδικήσεις.

Η Οδηγία Ενδυνάμωσης Καταναλωτών στην Πράσινη Μετάβαση (ECGT) αλλάζει το παιχνίδι. Δίνει περισσότερες οικολογικές επιλογές χωρίς παραπλάνηση από εταιρείες που ισχυρίζονται ότι είναι πιο πράσινες από ό, τι είναι. Είναι ένα βήμα προς μια πιο ενημερωμένη και υπεύθυνη καταναλωτική βάση.

Τι λέει η Οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση του greenwashing

Η διαβούλευση βασίζεται σε μια μελέτη του 2020 που διαπίστωσε ότι περισσότεροι από τους μισούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς περιέχουν ασαφείς, παραπλανητικές ή αβάσιμες πληροφορίες.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το κείμενο έχει θεσπίσει ελάχιστες απαιτήσεις για την τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών και για την επικοινωνία και την επαλήθευση των πληροφοριών.

Οπως αναφέρει η Κομισιόν «έχουμε καταλήξει σε μια σημαντική συμφωνία για την καταπολέμηση του greenwashing, εφαρμόζοντας σαφείς, επαρκείς και τεκμηριωμένες απαιτήσεις πληροφοριών για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά».

Οι ηγέτες εξέτασαν ιδιαίτερα τις περιβαλλοντικές ετικέτες και με μερικές εξαιρέσεις, κάποιες πρέπει να επαληθευτούν.
Συμφώνησαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξαίρεσης των ετικετών που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) ή την εθνική νομοθεσία από επαλήθευση τρίτων. Μοναδική προϋπόθεση είναι να συμμορφώνονται με τα πρότυπα του μπλοκ για διαδικασίες και κανονισμούς.

Το οικολογικό σήμα που δημιουργήθηκε από την ΕΕ δεν απαιτεί επαλήθευση από τρίτους. Οι οδηγίες, η εκπαίδευση και η οικονομική υποστήριξη θα βοηθήσουν τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις χωρίς να αντιμετωπίσουν υπερβολικά διοικητικά βάρη.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις

  • Διεξαγωγή διεξοδικών αξιολογήσεων των κύκλων ζωής των προϊόντων για την παροχή συγκεκριμένων λεπτομερειών σχετικά με την προμήθεια πρώτων υλών, τις μεθόδους παραγωγής και τις πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Επαλήθευση της ακρίβειας κάθε περιβαλλοντικού ισχυρισμού διασφαλίζοντας ότι βασίζονται σε εγκεκριμένα συστήματα πιστοποίησης ή έχουν θεσπιστεί από δημόσιες αρχές.
  • Ενίσχυση της διαφάνειας στις περιβαλλοντικές αναφορές και στην επικοινωνία με τους καταναλωτές. Παροχή σε σαφείς και προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όλοι οι ισχυρισμοί πρέπει να βασίζονται σε ευρέως αναγνωρισμένα επιστημονικά στοιχεία.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Ποιος είναι ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης

  • Ζημιά στη φήμη: Οι εταιρείες που διαπιστώνεται ότι δεν συμμορφώνονται μπορεί να υποστούν βλάβη στη φήμη, οδηγώντας σε απώλεια της εμπιστοσύνης και της πίστης των καταναλωτών.
  • Νομικές συνέπειες: Οι εταιρείες που δεν συμμορφώνονται ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές ενέργειες, πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις για παραβίαση των κανονισμών, με αποτέλεσμα οικονομικές απώλειες και βλάβη στη φήμη της επωνυμίας.
  • Περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά: Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, περιορίζοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και παρεμποδίζοντας το δυναμικό ανάπτυξης.
  • Έλεγχος επενδυτών: Οι επενδυτές λαμβάνουν όλο και περισσότερο περιβαλλοντικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η μη συμμόρφωση μπορεί να αποτρέψει τις επενδύσεις και να επηρεάσει την αποτίμηση της εταιρείας.

Η Οδηγία απαιτεί πληροφορίες σχετικά με το είδος και την ποσότητα των πιστώσεων άνθρακα και εάν είναι μόνιμες ή προσωρινές.

Οι εταιρείες πρέπει στη συνέχεια να αποδείξουν ότι πληρούν τον στόχο καθαρών μηδενικών εκπομπών, να δείξουν την πρόοδο τους προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και το ποσοστό των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν αντισταθμιστεί.

Αν και οι μελέτες δείχνουν ότι έχουν μικρό αντίκτυπο, οι δενδροφυτεύσεις ή άλλες μέθοδοι που συνεπάγονται μείωση των εκπομπών θα πρέπει τώρα να εξηγηθούν και να αιτιολογηθούν.